Disclaimer

GayHomoDating.nl is de eigenaar van de website en dé onafhankelijke dating vergelijking site van Nederland en Belgie. Het doel van ons is om bezoekers van de site te laten profiteren van de beste prijzen, producten en diensten die worden aangeboden door verschillende dating websites. GayHomoDating.nl is 100% onafhankelijk en is niet verbonden aan een of andere dating site. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van onze vergelijker door bezoekers.

Gebruikers dienen zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Aanbieder geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. Aanbieder streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen maar kan te allen tijde de toegang tot de site (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft aanbieder het recht de exploitatie van de site (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aanbieder aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aanbieder kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de verschillende leveranciers en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij vragen of onduidelijkheden inzake aanbiedingen voor aankoop, kan de gebruiker zich rechtstreeks wenden tot aanbieder waarvan het e-mail adres en het telefoonnummer op de site staan vermeld. Na aankoop wendt de gebruiker zich tot de betreffende dating site van het aangekochte product (en/of dienst) voor eventuele vragen.

Dating site heeft het recht om de door gebruiker gedane bestelling te weigeren als gebruiker de bestelling heeft geplaatst op basis van onjuist weergegeven informatie, voorwaarden en/of tarieven, al dan niet door een technische storing of kennelijke typefout.

De op de website getoonde tarieven zijn onderhevig aan regelmatige veranderingen. Voor de juiste tarieven is de site afhankelijk van de door de aanbieders aangeleverde prijzen. We spannen zich in om de tarieven zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren. GayHomoDating.nl is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve tarieven waarvan de bezoeker mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien u onjuiste informatie op onze website heeft aangetroffen, dan kunt dit melden via onze klantenservice.

Klant moet er bewust van zijn dat hij de overeenkomst met aanbieder sluit, niet met GayHomoDating.nl en GayHomoDating.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor (de uitvoering van) de overeenkomst.